Over Toi Toi Toi

Stichting Toi Toi Toi

RSIN/fiscaal nummer – 857284514

Contactgegevens

Bestuur

 • Dhr. Y.W. Hoeksma – Voorzitter
 • Mevr. S.J.van Weerlee – penningmeester
 • Dhr. R.B.A. Mittelmeijer – secretaris

Doelstelling

Conform statuten:

 1. De stichting heeft ten doel:
  • Het realiseren van mogelijkheden om kinderen tussen de vier en achttien jaar, van minder draagkrachtige ouders, verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordigers, culturele vorming te bieden
  • Het beheren en uitlenen van leermiddelen
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van (financiële) ondersteuning.  De financiering zal geschieden uit een fonds, welke wordt beheerd door de stichting. De baten voor dit fonds worden gegenereerd uit subsidies, legaten, sponsorbijdragen, donaties en wat zich verder voordoet aan winning mogelijkheden.

Beleidsplan

Hier kunt u ons beleidsplan downloaden in PDF vorm

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. Eventuele onkosten vergoedingen zullen slechts verstrekt worden na een in consensus gevormde bestuur beslissing en in notulen vastgelegd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Sedert de oprichting van de stichting, d.d. 10 februari 2017 heeft het bestuur zich voornamelijk beziggehouden met verkennend onderzoek naar ‘soortgelijke ‘organisaties en verbanden met organisaties ontwikkeld om tot samenwerkingen te komen. Voorts werkt het bestuur aan een opzet voor de contactvorm tussen de stichting en potentiële clientèle. Hierbij wordt de stichting bijgestaan door professionele hulpverleners. Voortgang van de uitgeoefende activiteiten zal steeds op deze site gepubliceerd worden.

Financiële verantwoording

Heden zijn er nog geen financiële activiteiten geweest.  Verantwoording zal per jaar door de penningmeester worden afgelegd en na goedkeuring door een accountant zal decharge worden verleend. Jaarlijks zullen de stukken door de accountant van de stichting aan de belasting dienst worden aangeleverd.